ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παραχώρηση γεωργικών κλήρων σε ακτήμονες καλλιεργητές.

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η επαγγελματική και περιουσιακή κατάσταση αυτού και της συζύγου του.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητά του.
 4. Παράβολο 500 δρχ. από την Δ.Ο.Υ.
Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση οικοπέδων.

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων χαρτοσημασμένη.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει σπίτι ή οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.
 4. Παράβολο 500 δρχ. από την Δ.Ο.Υ.
Προϋποθέσεις
Ως δικαιούχοι οικοπέδων επιλέγονται από την Ε.Α. κατά σειρά προτεραιότητας :
Η επιλογή κάποιου δεν επιτρέπεται εφόσον διαθέτει οικόπεδο ή κατοικία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Έκδοση τίτλων κυριότητος κλήρων και οικοπέδων.

Τηλ.: 2421075217

Εκδίδονται με μέριμνα του Τμήματος, μετά την κύρωση των διανομών, στα ονόματα των αναγραφομένων κληρούχων στους πίνακες των διανομών.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Έκδοση τίτλων κυριότητας αναδασμών.

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Εάν οι παραχωρούμενες εκτάσεις προέρχονται από εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν ως αξιοποιηθείσες και δεν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα απαιτείται η προσκόμιση από την Δ.Ο.Υ βεβαίωσης εξόφλησης του κλήρου και τα τριπλότυπα πληρωμής.
 2. Εάν οι παραχωρούμενες εκτάσεις προέρχονται από αγορά βάσει προσυμφώνου απαιτείται η προσκόμιση πράξης επικύρωσης του προσυμφώνου από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο που να έχει νόμιμα μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή συμβολαίου.
 3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι τίτλοι των αναδασμών εκδίδονται με μέριμνα του Τμήματος Εποικισμού - Αναδασμών στα ονόματα των αναγραφομένων στους κυρωμένους πίνακες του αναδασμού.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Έκδοση τίτλων κυριότητας παραχωρούμενων εκτάσεων (άρθρα 12 Α.Ν.)

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση.
 2. Διπλότυπα του Δημοσίου Ταμείου της περιφέρειάς του από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εξοφληθεί τα βεβαιωθέντα ποσά (5 δόσεις).
 3. Διπλότυπο του Δημοσίου Ταμείου στο οποίο να φαίνεται ότι έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης.
 4. Tέσσερα (4) χαρτόσημα των 50 δραχμών.
Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Έκδοση τίτλων κυριότητας παραχωρουμένων εκτάσεων σε Γ.Π. Συνεταιρισμούς κ.λ.π. (άρθρο 123 Αγροτ. Κώδικα).

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του Γ.Π. Συνεταιρισμού
 2. Διπλότυπο του Δημοσίου Ταμείου της περιφέρειας που βρίσκεται το παραχωρηθέν ακίνητο από το oπoio να προκύπτει ότι έχει εξοφληθεί το τίμημα που καθορίστηκε με απόφαση της Ε.Α.
 3. Τέσσερα (4) χαρτόσημα των 50 δραχμών για την χαρτοσήμανση του πρωτοτύπου τίτλου και των αντιγράφων
Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Χορήγηση βεβαίωσης εξάλειψης υποθήκης κλήρων και οικοπέδων.

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Βεβαίωση της ΑΤΕ ότι έχει εξοφληθεί η αξία του κλήρου ή του οικοπέδου.
 3. Τόσα χαρτόσημα των 100 δραχμών όσες και οι βεβαιώσεις που ζητάει.
 4. Τον τίτλο κυριοτητας εφόσον έχει παραληφθεί από το Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμών.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Χορήγηση βεβαίωσης για τον χαρακτηρισμό του κλήρου ή του οικοπέδου.

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου .
 2. Τόσα χαρτόσημα των 100 δραχμών, όσες και οι βεβαιώσεις που ζητάει.
 3. Τον τίτλο κυριότητας εφόσον έχει παραληφθεί από το Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμών.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων για βιοτεχνίες - βιομηχανίες (Ν.Δ. 221/74).

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου χαρτοσημασμένη με χαρτόσημο.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε 8/πλουν 1:5.000 εξαρτημένο από το τριγωνομετρικό δίκτυο του αγροκτήματος στο οποίο εμφανίζεται και το οδοιπορικό της περιοχής, καθώς επίσης και διάγραμμα σε 8/πλουν 1:1.000 στο οποίο θα εμφανίζονται οι θέσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 3. Οικονομοτεχνική μελέτη σε τρία αντίγραφα.
Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση κοινοχρήστων εποικιστικών εκτάσεων σε κτηνοτρόφους ή γεωργοκτηνοτρόφους για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (άρθρο 6 Ν.Δ. 221/74).

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων σε Γ.Π. Συν/σμούς για ανέγερση αποθηκών συγκεντρώσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρo 123 Αγροτ. Κώδικα).

Τηλ.: 2421075217

Δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερομένου Γ. Π. Συν/σμού χαρτοσημασμένη στην οποία θα αναφέρεται το εμβαδόν της έκτασης που ζητάει την τοποθεσία του αγροκτήματος, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ζητάει την παραχώρηση.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση κοινοχρήστων εποικιστικών εκτάσεων προς το Δημόσιο, ευαγή ιδρύματα ή εκπληρούντα κοινωφελείς σκοπούς άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 6. Ν. 994/79).

Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 6. Ν. 994/79).

Δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στην oποία να αναφέρεται το εμβαδόν της έκτασης που ζητάει, τη θέση του αγροκτήματος και τον συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό που πρόκειται να εκπληρώσει.

Προϋποθέσεις


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων σε Γ.Π. Συν/σμούς για ανέγερση αποθηκών συγκεντρώσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρο 123 Αγροτ. Κώδικα).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου Γ.Π. Συν/σμού χαρτοσημασμένη στην οποία θα αναφέρεται το εμβαδόν της έκτασης που ζητάει την τοποθεσία του αγροκτήματος, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ζητάει την παραχώρηση.


[Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


Παραχώρηση κοινοχρήστων εποικιστικών εκτάσεων προς το Δημόσιο, ευαγή ιδρύματα ή εκπληρούντα κοινωφελείς σκοπούς άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου η ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 6. Ν. 994/79).

Τηλ.: 2421075217

Πρόσωπα Δημοσίου η ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 6. Ν. 994/79).

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου στην οποία να αναφέρεται το εμβαδόν της έκτασης που ζητάει, τη θέση του αγροκτήματος και τον συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό που προκειται να εκπληρώσει. Προϋποθέσεις


  [Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


  Παραχώρηση κατά κυριότητα σε δήμους ή κοινότητες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε εταιρίες, οι οποίες ανήκουν στα νομικά αυτά πρόσωπα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51 %, εκτάσεων που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία, μέχρι 50 στρέμματα και η παραχώρηση κατά χρήση όμοιων εκτάσεων μέχρι 50 στρέμματα (άρθρο 11 παρ. 4 και 5 του Ν. 1734/87).

  Τηλ.: 2421075217

  Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός που πρόκειται να εκπληρωθεί, τα στοιχεία της έκτασης που ζητάει (αριθμ. τεμαχίου, κλπ.) μαζί με πρόχειρο διάγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται η εν λόγω έκταση.
  Προϋποθέσεις


  [Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


  Εκμίσθωση Κοινόχρηστων ή διαθεσίμων εποικιστικών εκτάσεων ή εκτάσεων του Δημοσίου, μη δασικών, δεκτικών καλλιεργείας σε ακτήμονες καλλιεργητές για μια καλλιεργητική περίοδο (πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 95/75).

  Τηλ.: 2421075217

  Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου χαρτοσημασμένη.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται το επάγγελμα που ασκεί, τα ιδιόκτητα χωράφια που έχει (στρέμματα), ο τόπος διαμονής του και η οικογενειακή του κατάσταση.
  Προϋποθέσεις
  Σημείωση : Οι εκτάσεις για εκμίσθωση, εφόσον υπάρχουν στο αγρόκτημα, παραχωρούνται για ένα γεωργικό έτος και για ομαδική καλλιέργεια εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Διεύθυνση Γεωργίας.

  Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, του Αγροτικού Συλλόγου, του Γ.Π. Συν/σμού, των ακτημόνων και διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικού.


  [Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


  Διενέργεια Αναδασμών.

  Τηλ.: 2421075217

  Εκουσίων.
  Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση τουλάχιστον είκοσι (20) ενδιαφερομένων.
  Προϋποθέσεις

  Υποχρεωτικών.
  Υποχρεωτικός αναδασμός εκτελείται κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχη σε περίπτωση εκτέλεσης αρδευτικών, αποξηραντικών και εν γένει εγγειοβελτιωτικών έργων, κ.λ.π.


  [Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτ.]


  Σχεδίαση - κατασκευή του Site : Garifallia Tsimitrea